املای کدام صحیح است: اسراف یا اصراف؟

توسط: admin


چرا “اسراف” را با “سین” مینویسند درحالی که یعنی زیاد “مصرف” کردن و به نظر باید “اصراف” نوشت؟
ریشه ی لغت اسراف در عربی “سرف” است sarafa به معنی تجاوز از حد و اعتدال ، زياده روى

اصراف به معنی باز گردانیدن، نزدیک کردن فتح است.

{از مجموعه تحقیقات مرحوم پیرقرتی}